Louis Kahn
       
     
Peter Zumthor
       
     
Kazuo Shinohara
       
     
Frank Gehry
       
     
Le Corbusier
       
     
Kazuyo Sejima
       
     
Ryue Nishizawa
       
     
Wang Shu
       
     
Oscar Niemeyer
       
     
Louis Kahn
       
     
Louis Kahn
Peter Zumthor
       
     
Peter Zumthor
Kazuo Shinohara
       
     
Kazuo Shinohara
Frank Gehry
       
     
Frank Gehry
Le Corbusier
       
     
Le Corbusier
Kazuyo Sejima
       
     
Kazuyo Sejima
Ryue Nishizawa
       
     
Ryue Nishizawa
Wang Shu
       
     
Wang Shu
Oscar Niemeyer
       
     
Oscar Niemeyer